Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno ordinario: 15 de decembro de 2021
Pleno ordinario: 15 de decembro de 2021 PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 15 Decembro 2021 14:01

O Salón de Plenos do Concello de Verín acolleu esta mañá unha sesión ordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:

 

Aprobación da acta da sesión ordinaria de data 11/11/2021.

 

Expediente 3553/2021. Aprobación definitiva expte modificación créditos num.10/2021, expte. Recoñecemento extraxudicial créditos, suplementos crédito o créditos extraordinarios, con cargo a remanente liquido tesoureira, regularizar saldo 413 año 2.020, importe 119.102,01 euros.

 

Expediente 3949/2021. operacións de crédito. adxudicación da operación de crédito a curto prazo 1/2.021, operación de tesoureira, por importe de 2.600.000,00 euros.

 

Expediente 4348/2021. imposición e ordenación de tributos. Aprobación provisional modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación servizo público rede xeral municipal de sumidoiros e saneamento, en base á solicitude efectuada pola empresa concesionaria espina y delfín, para actualizar tarifas á suba IPC.

 

Expediente 4340/2021. imposición e ordenación de tributos. Aprobación provisional modificación ordenanza fiscal reguladora taxa polo servizo de abastecemento e distribución domiciliaria de auga potable, en base á solicitude empresa concesionaria espina y delfín, para adecuación prezos á suba ipc..

 

Informacións e outros asuntos da presidencia.

 

Dar conta dos decretos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local, dende o 06/11/2021 até o 09/12/2021, ambas as dúas datas incluídas

 

 

VIVIENDA/ESTABLECEMENTO

IMPORTE

Vivendas


3,906315 €

Establecementos de primeira categoría: lavado e engraxe de vehículos, balnearios, discotecas, pubs, clubs nocturnos, fábricas gasosas, hoteis, hostais e similares, colexios, industrias e similares


9,058119 €

Establecementos de segunda categoría: salóns de peiteado, bares, tabernas, bodegóns, tinturarías, clínicas sanitarias e similares5,978359 €

 

Restantes establecementos

3,906315 €

CONSUMO MTS3. / TRIMESTRE

IMPORTE

31 60 mts3.

0,215131 € / mt3.

61 90 mts3.

0,317034 € / mt3.

91 150 mts3.

0,656714 € / mt3.

Máis de 150 mts3.

1,064329 € / mt3.

Tras aprobar por unanimidade a acta da anterior sesión ordinaria, o presidente, Gerardo Seoane, someteu a votación o segundo punto quedando tamén ratificado definitivamente -por 11 votos (7 PSdeG-PSOE e 4 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular- o recoñecemento  extraxudicial  de créditos núm. 1/2021,  por importe de 119.102,01 euros, das facturas detalladas no mesmo- do ano 2020, así como levantar o reparo de intervención para todas estas facturas.

 

Tamén se aprobou no pleno, por 11 votos (7 PSdeG-PSOE e 4 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular, a contratación da Operación de Crédito a Corto Prazo 2/2020 por un valor de 2.600.000 euros, sendo finalmente adxudicada a entidade bancaria CaixaBank.

 

En canto aos puntos 4 e 5 referentes a imposición e ordenación de tributos, goberno municipal e oposición aprobaron provisionalmente por unanimidade a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das seguintes taxas coa finalidade de actualizar devanditas tarifas á suba do IPC:

 

Taxa pola prestación servizo público rede xeral municipal de sumidoiros e saneamento:

 

1.- A cota tributaria correspondente á concesión da licenza ou autorización de acometida á rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e consistirá na cantidade fixa de 15,66 euros.

 

2.- A cota tributaria esixirase pola prestación dos servizos da rede de sumidoiros, e a tal efecto, aplicaranse as seguintes tarifas:

 

 

 

Taxa polo servizo de abastecemento e distribución domiciliaria de auga potable

 

1.- O importe desta taxa, cando se trate de licenza ou autorización de acometida á rede xeral de abastecemento de auga, percibirase por unha soa vez e ascenderá á cantidade fixa de 15,61 euros.

2.- O importe desta taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga a domicilio esixirase de acordo coas seguintes tarifas:

- Mínimo: até 30 metros cúbicos de consumo de auga potable ao trimestre esixirase a cota fixa polo importe de 5,208417 euros por trimestre.

- Polo consumo de auga potable que exceda do mínimo:

 

 

 

Ademais, na sesión plenaria deuse conta dos decretos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local, dende o 06/11/2021 até o 09/12/2021.

 
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

CoronaVirus
Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PEID Definitivo

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>