Concello de Verín

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Ofic. Virtual Servizos Sociais
Servizos Sociais
Educación Familiar PDF Imprimir Correo-e

OBXETIVO

Intervención social individualizada con carácter integral en núcleos familiares que se atopen en situación de dificultade social ou riesgo.
A intervención conta tanto con actuacions socioeducativas e asistenciales, coma de inserción sociolaboral.


FINALIDADE

A finalidade das actuacions socioeducativas e a de capacitar os adultos con roles parentales para desenvolverse adecuadamente no autocuidado, cuidado e educación dos seus fillos e a atención, organización e mantemento do fogar.


AREAS DE ACTUACIÓN

 • Intervención personalizada con familias con diferentes necesidades, especialmente ás que se atopen nunha situación social mais complexa.
 1. Na educación para a saúde.
 2. Na organización e economía familiar.
 3. Na organización do tempo e tarefas.
 4. Nas relacións convivenciais
 • Intervención educativa na comunidade e inserción social dos membros da familia en contextos de aprendizaje.
 • Actividades socioeducativas.
 • Prevención do absentismo escolar, vigilancia do cumprimento da escolaridade obligatoria.
 • Promoción do acceso as familias ás redes e recursos comunitarios.
 • Protección da infancia e adolescencia.
 • Mediación familiar
 QUE É O CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES-CIM?

É un servizo de ámbito comarcal e local, totalmente gratuíto, que ofrece atención permanente para as necesidades de todas as mulleres, de xeito anónimo e confidencial.

Recíbense apoios da Secretaría Xeral da Igualdade e do   Instituto de la Muller.


QUE METAS PERSEGUE?

Igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

Plena incorporación da muller na vida social, cultural, económica e política na sociedade.


A QUEN VAI DIRIXIDO?

Poden acudir todas as mulleres do Concello de Verín e da comarca que se sintan desfavorecidas ou precisen información ante calquera cuestión persoal, familiar ou laboral.


QUE SERVIZOS OFRECE??

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE RECURSOS SOCIAIS

 • Cursos, conferencias, xornadas, congresos e actividades que lle interesen ás mulleres en xeral.

 • Creación e apoio ás asociacións de mulleres (subvencións, coordinación entre elas, etc).

 • Oposicións, bolsas de estudos, bolsas de emprego…

 • Recursos e servizos sociais.

 • Casas de acollida, centros de planificación familiar, familias acolledoras, adopción...

 • Asesoramento para documentación (currículo, solicitudes, impresos…).

 • Fondo bibliográfico relacionado con temas da muller e da igualdade entre xéneros.

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE RECURSOS PSICOLÓXICOS:

 • Problemas familiares (malos tratos, abandono do fogar…).

 • Mediación familiar.

 • Intervención psicolóxica en agresións sexuais, acoso sexual, interrupción do embarazo…

 • Toxicomanías (drogas, ludopatías, alcoholismo…).

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE RECURSOS XURÍDICO-LEGAIS:

 • Trámites de xustiza gratuíta, solicitude de avogada/o de oficio.

 • Denuncias por agresións e ameazas.

 • Separación e divorcio matrimonial: convenio regulador, vivenda conyugal, bens adquiridos, etc.

 • Sentenzas incumpridas, non pagamento de pensións…

 • Dereitos das traballadoras.

 • Baixas e protección da maternidade e paternidade.


QUEN ATENDERÁ AS DEMANDAS?

As persoas que acudan ao CIM terán a súa disposición unha Traballadora Social, unha Avogada e unha Psicóloga, as dúas últimas con cita previa.


Como contactar con nós

A nosa oficina está situada na Casa da Xuventude na Avenida de Portugal 11.

Horario: de luns a xoves de 10.00 horas a 13.00 horas .
Enderezo electrónicocim: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo .


 

OS SERVIZOS SOCIAIS, ¿ QUE SON ?

Os Servizos Sociais de Atención Primaria son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, dirixidos ó conxunto da poboación dun ámbito xeográfico determinado e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de tódolos cidadáns.

Configuran o nivel básico de actuación, que actúa de maneira directa e integral sobre un espacio poboacional e territorial reducido, constituíndo a "porta de entrada" ó Sistema. Son prestados por equipos interdisciplinarios dependentes dos concellos ou agrupacións de concellos.

Deben enterderse como un conxunto de servizos necesarios para axudar ás persoas, grupos e colectividade a resolver os seus problemas, a superar as súas dificultades e a mellorar a súa calidade de vida,por eso deben estar o mais preto posible do cidadán, para poder utilizalos sen saír do medio social e ambiental que as persoas identifican como a sua comunidade.

O Concello é a Administración pública mais preta do cidadán, o marco onde é mais necesaria a presencia de profesionais, recursos e servizos sociais con miras para superar as condicións estruturais que favorecen a existencia de situacións de carencia, necesidades e marxinación.

O Concello de Verín ven prestando servizos sociais á súa poboación desde 1985, consolidándose e ampliándose paulatinamente desde a implantación do Plan Concertado en 1988, (acordo de financiamento entre as Corporacións locais, a Comunidade autónoma e o Ministerio de Asuntos sociales).

¿ QUE OBXECTIVOS TEMOS?

a) Xerais

 • Cobertura da problemática social de tódolos/as veciños/as.

 • Establecemento da rede de servizos, programas de intervención e actividades cubran as necesidades sociais detectadas.

 • Favorecer e impulsar a participación dos colectivos sociais nos procesos de planificación, realización e avaliación do traballo social, estimulando a solidariedade dos membros da comunidade frente a s necesidades sociais.

b) Específicos

 • Prestar unha correcta información a tódolos cidadáns sobre os dereitos e os recursos sociais existentes, así como o asesoramento especializado sobre os problemas sociais, e a súa canalización, cando sexa preciso, os demais servizos sociais existentes.
 • Prestar unha serie de atención ós individuos e familias no seu domicilio, cando estes se atopen en situacións nas que non sexa posible a realización das súas actividades cotiás, ou en situacións de conflito psicofamiliar para algún dos seus membros.

¿ PARA QÚEN VAI DIRIXIDA A NOSA ACCIÓN?

A toda a poboación do noso territorio que é o Término municipal de Verin, 14.219 habitantes (01-01-2008), distribuídos en 18 núcleos de poboación: Verin, Mandín, A Rasela, Queizás, Queirugás, Pazos, Abedes, Caldeliñas, Salgueiro, Feces de Cima, Feces de Abaixo, Tintores, Vilela, Cabreiroá, Tamagos, Tamaguelos, Mourazos e Vilamaior.

 

¿ CON QUE RECURSOS CONTAMOS?

a) humáns:

Traballadores/as sociais, Educadoras sociais e familiares, auxiliares de Axuda no fogar, etc...

b) materiais:

Vehículo, teléfono, material de oficina, equipamento informático e ofimático.

c) financieiros:

Plan Concertado de Prestacións básicas de Servicios sociais (Corporación local-Comunidade Autónoma-Ministerio de Asuntos sociais).

Outras subvencións de carácter público.

 

¿ QUE FUNCIÓNS REALIZAMOS?

 • Declarar a procedencia , no seu caso, das prestacións aplicables en materia de servizos sociais.
 • Facilitar unha correcta información ós cidadáns dos seus dereitos e dos recursos sociais existentes, así como a intervención e intermediación para que estes sexan efectivos.
 • Orientación inicial e básica das problemáticas sociais da poboación, detección, estudo e promoción de recursos para atallar as necesidades colectivas, especialmente daquelas con elevado risco social.

 • Promoción de programas dirixidos ó desenvolvemento de todas aquelas actividades que permitan os colectivos que se atopen en situación de marxinación, o desenvolvemento das suas capacidades e a súa identidade.
 • Colaboración con institucións que realizen procesos de desinstitucionalización para facilitar ós usuarios a mellor reincorporación a vida comunitaria.

 

PROGRAMAS BÁSICOS:

Os programas básicos de actuación que se desenvolven en atención primaria, e que veñen a recoller as prestacións básicas do Plan Concertado segundo o Decreto 240/1995 do 28 de xullo polo que se regulan os servicios Sociais de Atención Primaria, son:

Programa de orientación, asesoramento e información

Programa de axuda no fogar

Programa de inserción social

Programa de animación, prevención e cooperación social

Programa de convivencia alternativa

 

¿ EN QUE ÁREAS TRABALLAMOS?

 

FAMILIA INFANCIA E ADOLESCENCIA:

Programa de Educación familiar e Atención ás familias desfavorecidas e/ou en situación de risco.

Prestación por fillo a cargo menor de tres anos (Xunta)

Prestación por fillo a cargo do Inss (información)

Información integral de axudas á familia e da conciliación da vida familiar e laboral.

Carnet de Familia numerosa.

Axudas leite infantil.

Carnet familiar.

Apoio e seguemento á escolarización e o absentismo.

Axudas comedor escolar.

Programa de gratuidade de libros de texto (información).

Becas para libros do MEC.

Axudas excepcionais municipais para libros escolares.

Acollemento familiar.

Plans de Traballo con menores tutelados.

Casos de Xustiza xuvenil (SBC)

Axudas de Prevención e apoio ás familias para preservación dos menores no seu medio.

Emisión de informes sociais requeridos por Xunta e Xulgado.

Cheque infantil garderías.

Acollementos vacacionais de menores extranxeiros.

Programa de conciliación da vida labral e familiar (Convenio)

Actividades formativas con menores.

 

MULLER

Centro de Información Municipal á Muller ( CIMM):

 

Asistencia social, xurídica e psicolóxica.

Actividades formativas e de fomento do emprego.

 

 

 

PERSOAS CON DISCAPACIDADE:

Axuda no Fogar.

Transporte adaptado (ANTA)

Axudas para discapacitados e maiores en situación de necesidade.

Intermediación e Integración laboral (Convenio COGAMI).

Recoñecementos do grao de minusvalidez.

Tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez.

Información dos beneficios derivados do recoñecemento de minusvalidez: exencións , axudas etc...)

Información e tramitación de ingresos en Centros de discapacitados..

Centro ocupacional de persoas con minusvalidez psíquica ( servizo mancomunado).

Servizo de Atención Temperá e Atención á nenos/as con discapacidade (servizo mancomunado)

Pensións non contributivas de invalidez.

Prestacións vixentes da LISMI.

Acollemento familiar de persoas con discapacidade.

Información sobre outras prestacións (INSS)

Fomento e asesoramento para ó asociacionismo.

Información , tramitación e seguemento de solicitudes de valoración de nivel e grao de dependencia,visitas domiciliarias, informes sociais e proposta de plan de coidados ( Ley de Dependencia.).

Axudas municipais de emerxencia social.

Información sobre accesibilidade.

 

PERSOAS MAIORES:

Programa municipal de Axuda no fogar.

Cheque asistencial (Axuda no Fogar, e residencias)

Trçamites de internamento en Residencias e centros públicos e concertados.

Teleasistencia domiciliaria.

Programa “Xantar sobre rodas”, (comida a domicilio para maiores)

Transporte Adaptado para persoas maiores e discapacitadas (Proxecto ANTA)

Pensións non contributivas de xubilación.(información, tramitación, revisión)

Información sobre outras pensións do réxime público.

Prestacións sanitarias e axudas técnicas.

Axudas municipais de emerxencia social.

Acollemento familiar de persoas maiores (válidas e asistidas).

Xestións de plazas residencias en residencias da Xunta de Galicia (Centros propios e concertados)

Programa Xuntos polo Nadal..

Programa de Respiro familiar e Estancias temporais.

Termalismo e Turismo social.

Actividades formativas, ocio e tempo libre (Centro social).

Orientación, información variada, apoio afectivo e defensa do maior.

Termalismo e Turismo social.

Actividades formativas, ocio e tempo libre e talleres nos centros sociais..

Ley de Dependencia: Información , tramitación e seguemento de solicitudes de valoración de nivel e grao de dependencia, visitas domiciliarias, informes sociais e proposta de plan de coidados.

DROGODEPENDENCIAS E ALCOHOLISMO:

Información sobre programas e centros terapéuticos.

Axudas económicas para o internamento en comunidades terapéuticas.

Seguemento e apoio ó emprego.

 

EX-RECLUSOS E PENITENCIARIAS:

Seguemento liberdade condicional, firma mensual.

Información ós reclusos e familias cara integración social

Cumprimento de penas de Servizos á comunidade.

 

MINORIAS ÉTNICAS:

Plano Xitano municipal de Integración

Asistencia integral ó colectivo xitano de Verin (Convenio Corporación local- Xunta de Galicia- Ministerio de Asuntos sociais)

 

INMIGRANTES E EMIGRANTES RETORNADOS:

INMIGRANTES.

Oficina de Atención ó Inmigrante.

 

Asesoramento social, laboral e xurídico.

Prestacións económicas de acollida e integración.


 

 

EMIGRANTES RETORNADOS:

Información básica para o retorno.

Axudas extarodinarias Xunta e MTAS.

Pensións asistenciais.

 

INCLUSION SOCIAL:

 • Renda de Integración social de Galicia (RISGA): prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción constituído por un conxunto de accións tendentes á mellora da integración persoal, familiar, social e, se é o caso, laboral da persoa beneficiaria.

 • Axudas para situacións de emerxencia social: Axudas económicas de pagamento único, destinadas a paliar situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente. Considéranse situacións de emerxencia social aquelas que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente non cubertas polos diferentes sistemas de protección.
 • Axudas municipais de emerxencia social.
 • Colaboración para a aplicación do Plan autonómico de Inclusión social.

 

OUTRAS:

 • Informes sociais para regularización de extranxeiros/as ( de reagrupamento e arraigo social)
 • Cumplimentación solicitudes Xustiza Gratuita.
 • Cumplimentación becas .
 • Cumplimentación de impresos ou axuda na xestión de asuntos de diversa índole, cando os/as vecinos/as reclaman a nosa axuda por non ter as habilidades ou nivel de instrucción académica necesaria.
 • Abono social Telefónica.
 • Comparencias xudiciais e peritaxes.
 • Atención a transeúntes e indixentes.
 • Banco de alimentos e roupeiro.
 • Programa de Bolseiro de Aluguer.
 • Programa: Renda xoven de emancipación.
 • Programa: Renda Activa de inserción (RAI).

 
PDF Imprimir Correo-e

Voltar

Informe Social para acceso ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España da O.I.M.

Emisión de Informe Social con valoración favorable para acollerse ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España (PREVIE) da O.I.M. (Organización Internacional para as Migracións).


A quen está dirixido

Estranxeiros empadroados en Verin cunha estancia mínima e continuada de 6 meses cuxo proceso migratorio fracase e desexen retornar ao seu país, que non sexan nacionais intracomunitarios, de países candidatos á UE, de países en conflito, nin da cuenca mediterránea (Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia).

Como facelo

Presencialmente

1. Solicitude de cita co/a técnico/a da Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados para manter unha entrevista.

2. Entrevista co/a técnico/a social na que quedará aclarada a situación socio-económica e o cumprimento dos requisitos marcados pola O.I.M. para o acceso ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España.

3. Se se cumpren os requisitos cubrirase o cuestionario de solicitude de acceso ao PREVIE en modelo oficial da O.I.M. e solicitude de Informe Social ao Concello de Verín.

Por teléfono

Solicitude de cita nos teléfonos: 988 41 47 76

Documentación requirida

 • Pasaporte (en vigor.)
 • Autorización de Residencia e Traballo (se se posee.)
 • Documentación Complementaria
  Todo tipo de documentación que acredite a situación socio-económica do/a solicitante.

Oficinas

 • Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados
 • Avda. de Portugal (Casa da Xuventude)
  Teléfono: 988 41 14 76
  Fax: 986 41 19 00
  Email: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

  Horario:

  De 9:30 a 14 horas de luns a xoves.

  De 16:00 a 18:00 Martes e Xoves.


 
Oficina de atención o Inmigrante PDF Imprimir Correo-e

 

LOCALIZACIÓN E CONTACTO

Casa da Xuventude Nº 11- bis (Verin)
Teléfonos:  988.41.47.76
Fax: 988.41.22.59

Email: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

O horario de atención ao público é:
Mañás: De luns a venres, de 09:30 a 14:00.
Tardes : Martes e Xoves de 16:00 a 18:00

A Oficina de Atención ao Inmigrante é un dispositivo creado para integrar ao colectivo de inmigrantes residentes no municipio de Verin. A súa finalidade é velar polo cumprimento e desenvolvemento da posta en marcha de instrumentos e mecanismos que cubran as carencias específicas dos inmigrantes con actuacións realizadas no ámbito local.

Para levar a cabo este programa o Concello de Verin conta coas subvencions da Secretaria xeral de Emigración (Consellería de Presidencia) Xunta de Galicia; destinadas a favorecer os procesos da Acollida e Integración da poboación Inmigrante.

RECURSOS HUMANOS

A oficina conta cun equipo humano formado por:

Técnico/a en Integracion Social
Traballadora Social
Asesoria Xurídica

Desde a Oficina Municipal de Atención ao Inmigrante realízase un traballo coordinado con outros sistemas de protección social, vivenda, sanidade, traballo, educación e coa iniciativa social, co obxecto de prestar unha atención integral e efectiva ao inmigrante, que é o seu principal obxectivo.

As características desta poboación fan que se considere que están en risco de exclusión xa que presentan carencias a nivel de emprego, vivenda, educación, saúde, recursos económicos. A esta situación engádese un descoñecemento mutuo entre nacionais e estranxeiros das diferenzas culturais.

ACCIÓNS E FUNCIONAMENTO

A oficina actúa como primeiro acolledor das demandas dos usuarios, canalizando e derivando estas cara a outros servizos e realizando accións de:
 • Recepción e valoración de demándaa
 • Información e asesoramento en cuestións sociais así como establecemento de medidas de apoio á inserción social e laboral
 •  Información e asesoramento en cuestións legais por profesionais especialmente cualificados

Para a realización destas accións trabállase en coordinación con outros sistemas de protección social, asociacións, Servizos Sociais, traballo, educación, sanidade, vivenda, etc. Co fin de ofrecer unha atención integral e evitar duplicidade nas actuacións.
 
<< Inicio < Anterior 11 12 13 14 Seguinte > Final >>

Páxina 14 de 14
Casa da Xuventude de Verín
Avda. de Portugal, 11 bis
Horario:
de Luns a Venres
de 9:00 a 14:00
Tlno.
988.41.47.76
Liñas de Móbil
608.52.01.97
608.52.01.98
Fax
988.41.22.59?>