Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas
Ordenanzas Fiscais: Taxas
Filtrar por título     Amosar # 
1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS E SANEAMENTO 1551
2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS APLICABLES Á UTILIZACIÓN E DISFRUTE DAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS PÚBLICOS DA ESTACIÓN MUNICIPAL DE AUTOBUSES DE VERÍN 2302
3 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR 2196
4 ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN DO APARCADOIRO DE VEHÍCULOS NA VÍA PÚBLICA (ORA) 3382
5 ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACION DO DOMONIO PUBLICO POR SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL 3112
6 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 3478
7 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA A DOMICILIO INCLUÍDOS OS ENGANCHES Á REDE E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS 3884
8 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS CULTURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA TRADICIONAL E GAITA 2966
9 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS. 3189
10 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NO CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA. 3248
11 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER. 2928
12 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERIAS E GALERÍAS PARA AS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, ROSCAS DE ÁS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE REXISTRO. 2584
13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 3353
14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHICULOS NA VÍA PÚBLICA. 2981
15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXES CINEMATOGRÁFICAS. 3210
16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DE COLUMNAS, SOPORTES, CARTEIS E OUTRAS INSTALACIONS LOCAIS ANÁLOGAS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS. 2837
17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS E CALAS 2866
18 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE UTILIZACIÓN, USO E GOZO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, PISCINAS E CASAS DE BAÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL 3926
19 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE COSTRUCCIÓN , CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS. 2948
20 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, TOLDOS E LETREIROS. 3069
21 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS. 3167
22 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO E RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 3536
23 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, ESTRADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA. 4593
24 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DA VÍA PÚBLICA PARA APARCADOIRO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADURÍAS DE CALQUERA CLASE. 2672
25 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NAS PISCINAS MUNICIPAIS. 3231
26 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 3065
27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA A UTILIZACIÓN EN PLACAS, PATENTES E OUTROS DISTINTIVOS, DO ESCUDO MUNICIPAL. 2746
28 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL 3014
 

?>