Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ordenanzas Xerais
Ordenanzas Xerais
   Amosar # 
1 BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CASCO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERIN 1552
2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELARÍA NA VÍA PÚBLICA 2577
3 ORDENANZA REGULADORA DO TRÁFICO NO NÚCLEO ANTIGO DE VERÍN 2037
4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE MEDICIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS EN VIVENDAS, LOCAIS E ESTABLECEMENTOS 1850
5 ORDENANZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 1764
6 REGULAMENTO ESPECIAL DE HONORES E DISTINCIÓNS DO CONCELLO DE VERÍN 1296
7 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 1805
8 REGULAMENTO MUNICIPAL DA TARXETA DO EUROCIDADÁN 1934
9 REGULAMENTO REGULADOR DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PUBLICO DE SANEAMENTO 2851
10 ORDENANZA REGULADORA DO ACCESO ELECTRÓNICO AOS SERVIZOS MUNICIPAIS 3481
11 ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) NO CONCELLO DE VERÍN 3569
12 ORDENANZA SOBRE CIVISMO, REGULADORA DO USO E LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA E A PROTECCIÓN DA PAISAXE URBANÍSTICA 3705
13 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CENTRO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERÍN 2097
14 REGULAMENTO DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE 3399
15 ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE APARCADOIRO SUBTERRÁNEO NA PRAZA DO CONCELLO E DOS PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO 1892
16 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE INSTALACIÓN DE COLECTORES NA VÍA PÚBLICA 1999
17 ORDENANZA REGULADORA DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA 2163
18 REGULAMENTO DO SERVICIO DE "AXUDA A DOMICILIO" 2429
19 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE TRANSPORTE URBANO CON VEHÍCULOS AUTO-TAXI, AMBULANCIAS E FUNERARIOS. 2512
20 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA VENDA AMBULANTE 3646
21 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E VALADO DE TERREOS E SOLARES. 3050
22 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E BO ESTADO DAS VIAS E ESPACIOS PUBLICOS. 3297
23 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CIRCULACION 3641
24 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa ou aproveitamento especial do dominio público local mediante o estacionamento de vehículos na vía pública en zonas de aparcadoiro limitado 2840

?>