Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello O Pleno


 

O Pleno do Concello, integrado polo Alcalde e mailos Concellais, é o órgano supremo do goberno e da administración municipal. O Pleno do Concello ten, entre outras, as seguintes atribucións:

• O control e fiscalización dos órganos de goberno.
• Os acordos sobre a participación en organizacións supramunicipais.
• Alteración do término municipal.
• Aprobación dos plans urbanísticos nos termos previstos pola lei,    ordenanzas municipais e fiscais, presupostos e contas municipais,    formas de xestión dos servizos.
• Acordar operacións de crédito, nos supostos que prevé la lei; a contratación de obras, servizos e subministros cando a duración exceda dun ano ou esixan créditos superiores aos consignados no presuposto.
• A aprobación do cadro de persoal e a relación de postos de traballo.
• A alteración dla cualificación xurídica dos bens do Municipio.
• A enaxenación do patrimonio, segundo o previsto por lei; a    adquisición de bens e dereitos.
• A regulación do aproveitamento dos bens comunais, etc


 

?>